Thumbnail
Geza Rozmus (1898 - 1980)
Geza Rozmus (1898 - 1980)

Artysta pochodzący ze Stanisławowa, gdzie w dwudziestoleciu międzywojennym uczył rysunku w Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego. W 1933 roku założył Związek Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki "Orion". Założycielami Związku byli: E. Doubrawa, inż. K. Kuhn, inż. T. Kowalski, dr E. Kiernicki, W. Łopuszniak, Wł. Łuczyński, W. Przedwojewski, M. Sulima, inż. J. Tyski i M. Zimmermanówna. Dwa razy w ciągu roku organizowano wystawy malarstwa mające na celu ożywić życie artystyczne Stanisławowa. Obrazy jego, w których główną rolę odgrywa figura ludzka i jej ekspresja, nie są skonstruowane na wrażeniu z natury, lecz na wewnętrznym przeżyciu artysty i wizji malarskiej. W młodości zapowiadał się Rozmus jako batalista - lecz w ciągu studiów i przetrawiania swych koncepcyj malarskich wyprowadził się artysta na drogi romantyki zbliżonej tematycznie i formalnie do Gericaulta i jego romantycznej szkoły. Jako uczeń warszawskiej akademii, z pracowni T. Pruszkowskiego wyniósł zamiłowanie do olejnej faktury malarskiej, do połączeń i gamy barwnej, może niekiedy zbyt przeżółconej, tym niemniej wyrażającej stylistyczne wartości koloru w obrazie. Z całą pasją artysta opracowuje postać ludzką w ruchu jako najistotniejszy element swych silnych kompozycyj, a tło i pejzaż traktuje jako dalszy czynnik, odpowiednio w rozwichrzonych plamach udramatyzowany dla podniesienia wyrazu. Posiadając doskonały rysunek i umiejętność podkreślania formy kolorem, osiąga artysta w obrazach, jak "Ranny żołnierz", "Śmierć na polu chwały" i innych pełny, bohaterski ton, predestynujący, go dzięki przykuwającej ekspresji na nieprzeciętnego malarza nie tyle batalistycznego, ile apoteozującego czyn wojenny. W innych obrazach, jak "Ślepy grajek", lub "Pejzaż górski" dochodzi ten malarz w fakturze do niezmiernie, interesujących. efektów, niezdawkowych, dobrze przemyślanych.

Zobacz także: